Сайтысь утчано

Удмурт элькунысь йӧскалык политикая министерство
Сайтысь утчано
Ижкарын ортчиз анай кылэз дышетонлы сӥзем калыккуспо конференци
28 April 2014 Иворъёс

Ижкарын ортчиз анай кылэз дышетонлы сӥзем калыккуспо конференци

23 – 24-тӥ оштолэзе Ижкарын Кузебай Герд нимо кун гимназиын ортчиз «Трос кылъем дуннеын анай кыллы дышетон» витетӥез Калыккуспо конференци. Ужрад ортчиз Россия Федерацилэсь 2025-тӥ арозь кутэм кун йӧскалык политикая Стратегиез, Удмурт Элькунысь «Удмурт Элькунлэн кун кылъёсыз но мукет калыкъёслэн кыллъёссы сярысь» катэз быдэстон улсын.

Конференциын эскеремын вал таӵе юанъёс: этнокультура дышетонэз радъян, анай кыллы пичи дырысен дышетонын выль амалъёсты кутон, кыллы дышетонын «диалог культур» амалэз уже кутон, кык кылэз тодон – аслыкез будэтон амал, анай кылэз туала ГОСъя дышетон, удысужлы дышетон процессын анай кыллэн интыез но мукет юанъёс.

Конференцие пыриськиз Удмурт Элькунысь, Марий Эл, Перм, Татарстан но Башкир улосъёсысь 130 котыр адямиос. Соос пöлын дышетон но ватсаса тодон-валан сётонъя ужъюртъёсысь, ужамало центръёсысь öнерчиос, тодосчиос, дышетӥсьёс.

Пленарной заседаниын докладъёссэс лыдӟизы Хакасиысь, Ингушетиысь, Кабардино-Балкариысь дышетӥсьёс но тодосчиос.

Видеоконференцие пыриськизы Лариса Монако, философи тодосъя доктор (Италия); Жужанна Шаланки, философи тодосъя доктор, Этвёша Лоранда нимо университетысь дышетись; Юлия Спешилова, Этвёша Лоранда нимо университетысь докторант (Венгрия).

Поделиться