Сайтысь утчано

Удмурт элькунысь йӧскалык политикая министерство
Сайтысь утчано
Эшъяськыны фут-залэ!
21 February 2015 Иворъёс

Эшъяськыны фут-залэ!

22-23-тӥ тулыспалэ Ижкарысь сельхоз академилэн спорт огъетаз ортчоз мини футболъя ӵошатскон. Сӥземын со Атакай музъемез утисьёслэн нуналзылы. Удмуртиысь йӧскалык мерлыко огазеяськонъёслэн командаоссы эскерозы асьсэды та спортын.

Туэ ӵошатскон 7-тӥ ползэ радъяське ини. Котькуд аре футболэн шудыны мылкыд карись командаослэн лыдзы йылэ. 2014-тӥ арын кубок понна 15 команда нюръяськиз. Спортын вожвылъяськон сяна, эшъяськон, ог-огдэ валан, ог-огедлы юрттон кузёяське. Соин но вармисьёсты Эшъяськон кубокен пусъё. Та кубок трос пол вуылӥз ини ӵошатсконэз мытисьёс кие – армян калыклэн «Урарту» мерлыко огазеяськонэзлэн командаез кие. Но вераны кулэ, арысь аре шудӥсьёслэн быгатонлыксы будэ, соин ик шудон ӟырдыт ортче. Кылем аре вормисе потӥз бигер егитъёслэн «Иман» огазеяськонзылэн командаез, кыкетӥ интыын ӟуч егитъёслэн «Спас» огазеяськонзылэн шудӥсьёсыз, куинетӥ интыын – азербайджан егитъёслэн «Одлар Юрду» огазеяськонзы.

Футболэз радъясьёс оско, туэ но командаослэн лыдзы ичи уз луы шуыса. Та ужрад спортэз гажаны дышетэ, мерлыко огазеяськонъёслэсь эшлыко кусыпъёссэс юнматэ, Удмуртиын улӥсь калыкъёслы азинскыны луонлык сётэ.

Турнирез радъяло армян калыклэн «Урарту» мерлыко огазеяськонэз, Калыкъёслэн эшъяськон юртсы Удмурт Элькунысь йӧскалык политикая министерстволэн юрттэмез улсын.

Поделиться